ശിവ അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി

ഓം ശിവായ നമഃ
ഓം മഹേശ്വരായ നമഃ
ഓം ശംഭവേ നമഃ
ഓം പിനാകിനേ നമഃ
ഓം ശശിശേഖരായ നമഃ
ഓം വാമദേവായ നമഃ
ഓം വിരൂപാക്ഷായ നമഃ
ഓം കപര്ദിനേ നമഃ
ഓം നീലലോഹിതായ നമഃ
ഓം ശംകരായ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം ശൂലപാണയേ നമഃ
ഓം ഖട്വാംഗിനേ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുവല്ലഭായ നമഃ
ഓം ശിപിവിഷ്ടായ നമഃ
ഓം അംബികാനാഥായ നമഃ
ഓം ശ്രീകംഠായ നമഃ
ഓം ഭക്തവത്സലായ നമഃ
ഓം ഭവായ നമഃ
ഓം ശര്വായ നമഃ
ഓം ത്രിലോകേശായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം ശിതികംഠായ നമഃ
ഓം ശിവാപ്രിയായ നമഃ
ഓം ഉഗ്രായ നമഃ
ഓം കപാലിനേ നമഃ
ഓം കൗമാരയേ നമഃ
ഓം അംധകാസുര സൂദനായ നമഃ
ഓം ഗംഗാധരായ നമഃ
ഓം ലലാടാക്ഷായ നമഃ
ഓം കാലകാലായ നമഃ
ഓം കൃപാനിധയേ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം ഭീമായ നമഃ
ഓം പരശുഹസ്തായ നമഃ
ഓം മൃഗപാണയേ നമഃ
ഓം ജടാധരായ നമഃ
ഓം ക്തെലാസവാസിനേ നമഃ
ഓം കവചിനേ നമഃ
ഓം കഠോരായ നമഃ
ഓം ത്രിപുരാംതകായ നമഃ
ഓം വൃഷാംകായ നമഃ
ഓം വൃഷഭാരൂഢായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം ഭസ്മോദ്ധൂളിത വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം സാമപ്രിയായ നമഃ
ഓം സ്വരമയായ നമഃ
ഓം ത്രയീമൂര്തയേ നമഃ
ഓം അനീശ്വരായ നമഃ
ഓം സര്വജ്ഞായ നമഃ
ഓം പരമാത്മനേ നമഃ
ഓം സോമസൂര്യാഗ്നി ലോചനായ നമഃ
ഓം ഹവിഷേ നമഃ
ഓം യജ്ഞമയായ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം സോമായ നമഃ
ഓം പംചവക്ത്രായ നമഃ
ഓം സദാശിവായ നമഃ
ഓം വിശ്വേശ്വരായ നമഃ
ഓം വീരഭദ്രായ നമഃ
ഓം ഗണനാഥായ നമഃ
ഓം പ്രജാപതയേ നമഃ
ഓം ഹിരണ്യരേതസേ നമഃ
ഓം ദുര്ധര്ഷായ നമഃ
ഓം ഗിരീശായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ഗിരിശായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം ഭുജംഗ ഭൂഷണായ നമഃ
ഓം ഭര്ഗായ നമഃ
ഓം ഗിരിധന്വനേ നമഃ
ഓം ഗിരിപ്രിയായ നമഃ
ഓം കൃത്തിവാസസേ നമഃ
ഓം പുരാരാതയേ നമഃ
ഓം ഭഗവതേ നമഃ
ഓം പ്രമധാധിപായ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം മൃത്യുംജയായ നമഃ
ഓം സൂക്ഷ്മതനവേ നമഃ
ഓം ജഗദ്വ്യാപിനേ നമഃ
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ
ഓം വ്യോമകേശായ നമഃ
ഓം മഹാസേന ജനകായ നമഃ
ഓം ചാരുവിക്രമായ നമഃ
ഓം രുദ്രായ നമഃ
ഓം ഭൂതപതയേ നമഃ
ഓം സ്ഥാണവേ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം അഹിര്ഭുഥ്ന്യായ നമഃ
ഓം ദിഗംബരായ നമഃ
ഓം അഷ്ടമൂര്തയേ നമഃ
ഓം അനേകാത്മനേ നമഃ
ഓം സ്വാത്ത്വികായ നമഃ
ഓം ശുദ്ധവിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം ഖംഡപരശവേ നമഃ
ഓം അജായ നമഃ
ഓം പാശവിമോചകായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം മൃഡായ നമഃ
ഓം പശുപതയേ നമഃ
ഓം ദേവായ നമഃ
ഓം മഹാദേവായ നമഃ
ഓം അവ്യയായ നമഃ
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം പൂഷദംതഭിദേ നമഃ
ഓം അവ്യഗ്രായ നമഃ
ഓം ദക്ഷാധ്വരഹരായ നമഃ
ഓം ഹരായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ഭഗനേത്രഭിദേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം സഹസ്രാക്ഷായ നമഃ
ഓം സഹസ്രപാദേ നമഃ
ഓം അപപര്ഗപ്രദായ നമഃ
ഓം അനംതായ നമഃ
ഓം താരകായ നമഃ
ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ ॥ 108 ॥

No. Names Meaning
1 Om Shivaya Namaha Obeisances to the Auspicious One
2 Om Maheshvaraya Namaha Worship to the Great God Shiva
3 Om Shambhave Namaha The God who exists for our happiness alone
4 Om Pinakine Namaha Worship to Shiva, who guards the path of dharma
5 Om Shashishekharaya Namaha Shiva With the crescent moon in his hair
6 Om Vamadevaya Namaha Shiva who is pleasing and encouraging in every way
7 Om Virupakshaya Namaha Worship to the God of spotless form
8 Om Kapardine Namaha Worship to the Lord with thickly matted hair
9 Om Nilalohitaya Namaha The God splendid as the red sun at daybreak
10 Om Shankaraya Namaha Worship to the source of all prosperity
11 Om Shulapanaye Namaha Worship to the 108 Name Shiva who carries a spear
12 Om Khatvangine Namaha Worship to the God who carries a knurled club
13 Om Vishnuvallabhaya Namaha Worship to Shiva, who is dear to Lord Vishnu
14 Om Shipivishtaya Namaha A form of Shiva who emits great rays of light
15 Om Ambikanathaya Namaha Worship to Ambika’s Lord
16 Om Shrikantaya Namaha Worship to Shiva, whose throat is shining blue
17 Om Bhaktavatsalaya Namaha Shiva, who loves His devotees like new born calves
18 Om Bhavaya Namaha Worship to the God who is existence itself
19 Om Sarvaya Namaha Obeisances to the one who has eyes n the form of sun, moon and fire
20 Om Trilokeshaya Namaha Paying Respects to Shiva, who is the Lord of all the three worlds
21 Om Shitakanthaya Namaha Paying Respects to the primal soul whose throat is deep blue
22 Om Shivapriyaya Namaha Paying Respects to the God who is dear to Shakti
23 Om Ugraya Namaha Paying Respects to Shiva, whose presence is incredible and overwhelming
24 Om Kapaline Namaha Paying Respects to the God whose begging bowl is a human skull
25 Om Kamaraye Namaha Paying Respects to Shiva, who conquers all passions
26 Om Andhakasura Sudanaya Namaha Paying Respects to the Lord who killed the asura Andhaka
27 Om Gangadharaya Namaha Obeisances to the God who holds the Ganges River in his hair
28 Om Lalatakshaya Namaha Obeisances to the Lord whose sport is a creation
29 Om Kalakalaya Namaha Obeisances to Shiva, who is the death of death
30 Om Kripanidhaye Namaha Obeisances to the God who is the treasure of compassion
31 Om Bhimaya Namaha Obeisances to Shiva, whose strength is awesome
32 Om Parashu Hastaya Namaha Obeisances to the God who wields an axe in his hands
33 Om Mrigapanayae Namaha The Lord who looks after the soul in the wilderness
34 Om Jatadharaya Namaha Shiva, who bears a mass of matted hair
35 Om Kailasavasine Namaha Obeisances to the God who abides on Mount Kailas
36 Om Kavachine Namaha Obeisances to the Lord who is wrapped in armour
37 Om Kathoraya Namaha Obeisances to Shiva, who causes all growth
38 Om Tripurantakaya Namaha Worship to the Lord who destroyed the three demonic cities
39 Om Vrishankaya Namaha Worship to the God whose emblem is a bull
40 Om Vrishabharudhaya Namaha Obeisances to Shiva who rides a bull
41 Om Bhasmoddhulita Vigrahaya Namaha Worship to the Lord covered with holy ash
42 Om Samapriyaya Namaha Worship to the Shiva exceedingly fond of hymns from the Sama Veda
43 Om Svaramayaya Namaha Worship to Shiva who creates through sound
44 Om Trayimurtaye Namaha Worship to Lord Shiva, who is worshipped in three forms
45 Om Anishvaraya Namaha Worship to the undisputed Lord
46 Om Sarvagyaya Namaha Worship to the Shiva who knows all things
47 Om Paramatmane Namaha Worship to the Supreme Self
48 Om Somasuragni Lochanaya Namaha Worship to the light of the eyes of Soma, Surya, and Agni
49 Om Havishe Namaha Paying Respects to Shiva, who receives oblations of ghee
50 Om Yagyamayaya Namaha Paying Respects to the architect of all sacrificial rites
51 Om Somaya Namaha Paying Respects to the Moon-glow of the mystic’s vision
52 Om Panchavaktraya Namaha Paying Respects to the Shiva of the five activities
53 Om Sadashivaya Namaha The eternally optimistic benevolent Shiva
54 Om Vishveshvaraya Namaha Paying Respects to the all-pervading ruler of the cosmos
55 Om Virabhadraya Namaha Paying Respects to Shiva, the foremost of heroes
56 Om Gananathaya Namaha Paying Respects to the God of the Ganas
57 Om Prajapataye Namaha Paying Respects to the Creator
58 Om Hiranyaretase Namaha Paying Respect to God, who emanates golden souls
59 Om Durdharshaya Namaha Obeisances to the unconquerable being
60 Om Girishaya Namaha The monarch of the holy mountain Kailas
61 Om Girishaya Namaha The one who is the Lord of the Himalayas
62 Om Anaghaya Namaha The one who can inspire no fear
63 Om Bujangabhushanaya Namaha The one who is the Lord adorned with golden snakes
64 Om Bhargaya Namaha The one who is the foremost of rishis
65 Om Giridhanvane Namaha The one who is the God, whose weapon is a mountain
66 Om Giripriyaya Namaha The one who is the Lord, who is fond of mountains
67 Om Krittivasase Namaha The one who wears clothes of hiding
68 Om Purarataye Namaha Lord, who is thoroughly at home in the wilderness
69 Om Bhagavate Namaha The one who is the Lord of prosperity
70 Om Pramathadhipaya Namaha The one who is served by goblins
71 Om Mritunjayaya Namaha The one who is the conqueror of death
72 Om Sukshmatanave Namaha Obeisances to the subtlest of the subtle
73 Om Jagadvyapine Namaha Obeisances to Shiva, who fills the whole world
74 Om Jagadgurave Namaha Obeisances to the guru of all the worlds
75 Om Vyomakeshaya Namaha Shiva, whose hair is the spreading sky above
76 Om Mahasenajanakaya Namaha Obeisances to the origin of Mahasena
77 Om Charuvikramaya Namaha Shiva, the guardian of wandering pilgrims
78 Om Rudraya Namaha Obeisances to Lord Shiva, who is fit to be praised
79 Om Bhutapataye Namaha The source of living creatures, Bhutas, or ghostly creatures
80 Om Sthanave Namaha Obeisances to the firm and immovable deity
81 Om Ahirbudhnyaya Namaha The Lord waits for the sleeping kundalini
82 Om Digambaraya Namaha Obeisances to Shiva, whose robes is the cosmos
83 Om Ashtamurtaye Namaha Obeisances to the Lord who has eight forms
84 Om Anekatmane Namaha Obeisances to the God who is the one soul
85 Om Satvikaya Namaha Obeisances to the Lord of boundless energy
86 Om Shuddha Vigrahaya Namaha The God who is free of all doubt and dispute
87 Om Shashvataya Namaha Worship to Shiva, the endless and eternal
88 Om Khandaparashave Namaha The God who cuts through the mind’s despair
89 Om Ajaya Namaha Worship to the instigator of all that occurs
90 Om Papavimochakaya Namaha Worship to the Lord who releases all fetters
91 Om Mridaya Namaha Worship to the Lord who shows only mercy
92 Om Pashupataye Namaha The ruler of all evolving souls, the animals
93 Om Devaya Namaha Worship to the foremost of devas, demigods
94 Om Mahadevaya Namaha Worship to the greatest of the gods
95 Om Avyayaya Namaha Worship to the one never subject to change
96 Om Haraye Namaha Worship to Shiva, who dissolves all bondage
97 Om Pashudantabhide Namaha Worship to the one who punished Pushan
98 Om Avyagraya Namaha The Lord who is steady and unwavering
99 Om Dakshadhvaraharaya Namaha The destroyer of Daksha’s conceited sacrifice
100 Om Haraya Namaha Worship to the Lord who withdraws the cosmos
101 Om Bhaganetrabhide Namaha Shiva who taught Bhaga to see more clearly
102 Om Avyaktaya Namaha Obeisances to Shiva, who is subtle and unseen
103 Om Sahasrakshaya Namaha Obeisances to the Lord of limitless forms
104 Om Sahasrapade Namaha The God who is standing and walking everywhere
105. Om Apavargapradaya Namaha The Lord who gives and takes all things
106. Om Anantaya Namaha Obeisances to the God who is unending
107 Om Tarakaya Namaha Obeisances to the great liberator of humankind
108. Om Parameshvaraya Namaha Obeisances to the great Lord Shiva With 108 Names

The Purpose, Event Information, Sponsorship Levels & Signup and Show Tickets Links available here. Looking forward your generous support.


PURPOSE

A Fundraiser Event for Sri Guruvayurappan Temple of Dallas Phase 1 Expansion Project – Balikkalpura and 18 Devine Steps of Lord Ayyappa.

This Spectacular Show will be a fundraiser event for the Phase 2 construction of Sri Krishna Temple in the 3.4 acres of land next to I-35 and 635 in Carrollton, Texas which will begin shortly. As you all know that a project of this magnitude cannot be completed without your support and participation.


EVENT INFORMATION

The Kerala Hindu Society of North Texas proudly presents SOORYA FESTIVAL, a spectacular dance and musical show conceived and directed by Sri. Soorya Krishnamoorthy, on November 26, 2023.


Mr Krishnamoorthy, is the founder of SOORYA Stage and Film Society, the largest cultural society of the World and the Best run society in the country. The show features popular South Indian actress and classical dancers – Lakshmi Gopalaswamy, Asha Sarath, Padma Priya and Rachana Narayanankutty.SHOW TICKETS (via Temple Offerings site)

Ticket can be purchased from Temple front office or via links below:

VVIP Family – Admits upto 4 members of the household – $500
VVIP Single – Admits 1 – $200

VIP Family – Admits upto 4 members of the household – $250
VIP Single – Admits 1 – $100

Family – Admits upto 4 members of the household – $150
Single – Admits 1 – $50


* If more than 4 members in the household, please contact manager@guruvayurappan.us with your purchased ticket number mentioned in subject line, give additional members info, for approval.


SHOW TICKETS (via Temple PayPal Web) – https://support.guruvayurappan.us/m/sooryafest.html


SPONSOR THIS EVENT

Your support as our sponsor is critical to the success of the program. We expect your company’s brand name to reach over 5000 families in the metroplex through our fliers, visuals, presentation, and one on one’s. We humbly request your generous support towards this event. Kerala Hindu Society of North Texas is a tax-exempt 501 C(3) non-profit organization. The sponsor levels and benefits are enclosed.

If you would like to donate to Temple Phase 2 Construction fund directly, please click the button below.

Please write to manager@guruvayurappan.us if you have any questions. Thank you for your generous support.

Swami Saranam.

ഗജാനനം ഭൂതഗണാധിസേവിതം കപിത്ഥജം ഭൂഫലസാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്‌നേശ്വരപാദപങ്കജം

SongMalayalamEnglish
ഗണേശാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിഃ
Ganesha Ashtothara Shatanamavali
ഓം ഗജാനനായ നമഃ |
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ |
ഓം വിഘ്നരാജായ നമഃ |
ഓം വിനായകായ നമഃ |
ഓം ദ്വൈമാതുരായ നമഃ |
ഓം ദ്വിമുഖായ നമഃ |
ഓം പ്രമുഖായ നമഃ |
ഓം സുമുഖായ നമഃ |
ഓം കൃതിനേ നമഃ |
ഓം സുപ്രദീപായ നമഃ || ൧൦ ||
ഓം സുഖ നിധയേ നമഃ |
ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ |
ഓം സുരാരിഘ്നായ നമഃ |
ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ |
ഓം മാന്യായ നമഃ |
ഓം മഹാ കാലായ നമഃ |
ഓം മഹാ ബലായ നമഃ |
ഓം ഹേരംബായ നമഃ |
ഓം ലംബ ജഠരായ നമഃ |
ഓം ഹ്രസ്വഗ്രീവായ നമഃ || ൨൦ ||
ഓം മഹോദരായ നമഃ |
ഓം മദോത്കടായ നമഃ |
ഓം മഹാവീരായ നമഃ |
ഓം മംത്രിണേ നമഃ |
ഓം മംഗള സ്വരൂപായ നമഃ |
ഓം പ്രമോദായ നമഃ |
ഓം പ്രഥമായ നമഃ |
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ |
ഓം വിഘ്നകര്ത്രേ നമഃ |
ഓം വിഘ്നഹംത്രേ നമഃ || ൩൦ ||
ഓം വിശ്വ നേത്രേ നമഃ |
ഓം വിരാട്പതയേ നമഃ |
ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ |
ഓം വാക്പതയേ നമഃ |
ഓം ശൃംഗാരിണേ നമഃ |
ഓം അശ്രിത വത്സലായ നമഃ |
ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ |
ഓം ശീഘ്രകാരിണേ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ |
ഓം ബലായ നമഃ || ൪൦ ||
ഓം ബലോത്ഥിതായ നമഃ |
ഓം ഭവാത്മജായ നമഃ |
ഓം പുരാണ പുരുഷായ നമഃ |
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ |
ഓം പുഷ്കരോത്ഷിപ്ത വാരിണേ നമഃ |
ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ |
ഓം അഗ്രപൂജ്യായ നമഃ |
ഓം അഗ്രഗാമിനേ നമഃ |
ഓം മംത്രകൃതേ നമഃ |
ഓം ചാമീകര പ്രഭായ നമഃ || ൫൦ ||
ഓം സര്വായ നമഃ |
ഓം സര്വോപാസ്യായ നമഃ |
ഓം സര്വ കര്ത്രേ നമഃ |
ഓം സര്വ നേത്രേ നമഃ |
ഓം സര്വസിദ്ധി പ്രദായ നമഃ |
ഓം സര്വ സിദ്ധയേ നമഃ |
ഓം പംചഹസ്തായ നമഃ |
ഓം പര്വതീനംദനായ നമഃ |
ഓം പ്രഭവേ നമഃ |
ഓം കുമാര ഗുരവേ നമഃ || ൬൦ ||
ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ |
ഓം കുംജരാസുര ഭംജനായ നമഃ |
ഓം പ്രമോദാത്ത നയനായ നമഃ |
ഓം മോദകപ്രിയായ നമഃ . |
ഓം കാംതിമതേ നമഃ |
ഓം ധൃതിമതേ നമഃ |
ഓം കാമിനേ നമഃ |
ഓം കപിത്ഥവന പ്രിയായ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ |
ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ || ൭൦ ||
ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാദി ദാനഭുവേ നമഃ |
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ |
ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ |
ഓം ഭക്ത ജീവിതായ നമഃ |
ഓം ജിത മന്മഥായ നമഃ |
ഓം ഐശ്വര്യ കാരണായ നമഃ |
ഓം ജ്യായസേ നമ |
ഓം യക്ഷകിന്നര സേവിതായ നമഃ |
ഓം ഗംഗാ സുതായ നമഃ |
ഓം ഗണാധീശായ നമഃ || ൮൦ ||
ഓം ഗംഭീര നിനദായ നമഃ |
ഓം വടവേ നമഃ |
ഓം അഭീഷ്ട വരദായ നമഃ |
ഓം ജ്യോതിഷേ നമഃ |
ഓം ഭക്ത നിധയേ നമഃ |
ഓം ഭാവ ഗമ്യായ നമഃ |
ഓം മംഗള പ്രദായ നമഃ |
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ |
ഓം അപ്രാകൃത പരാക്രമായ നമഃ |
ഓം സത്യ ധര്മിണേ നമഃ || ൯൦ ||
ഓം സഖയേ നമഃ |
ഓം സരസാംബു നിധയെ നമഃ |
ഓം മഹേശായ നമഃ |
ഓം ദിവ്യാംഗായ നമഃ |
ഓം മണികിംകിണീ മേഖലായ നമഃ |
ഓം സമസ്ത ദേവതാ മൂര്തയേ നമഃ |
ഓം സഹിഷ്ണവേ നമഃ |
ഓം സതതോത്ഥിതായ നമഃ |
ഓം വിഘാത കാരിണേ നമഃ |
ഓം വിശ്വഗ്ദൃശേ നമഃ || ൧൦൦ ||
ഓം വിശ്വരക്ഷാകൃതേ നമഃ |
ഓം കല്യാണ ഗുരവേ നമഃ |
ഓം ഉന്മത്ത വേഷായ നമഃ |
ഓം അപരാജിതേ നമഃ |
ഓം സമസ്ത ജഗദാധാരായ നമഃ |
ഓം സര്വൈശ്വര്യ പ്രദായ നമഃ |
ഓം ആക്രാംത ചിദ ചിത്പ്രഭവേ നമഃ |
ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമഃ ||

|| ഇതി ശ്രീ ഗണേശാഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലിഃ സംപൂര്ണമ് ||
1) Om Vinayakaya Namaha – Blessed Lord of all
2) Om Vighnarajaya Namaha – He king of obstacles
3) Om Gauriputraya Namaha – He son of Goddess Gauri
4) Om Ganesvaraya Namaha – He blesses leader of all Ganas
5) Om Skandagrajaya Namaha – He is the elder brother of Skanda(Subrahmanya)
6) Om Avyayaya Namaha – He who is stable and does not change
7) Om Putaya Namaha – He who shines
8) Om Dakshaya Namaha – He who is an expert
9) Om Adhyakshaya Namaha – He who presides
10) Om Dvijapriyaya Namaha – He who likes the twice-born
11) Om Agnigarbhachide Namaha – He who has fire in his stomach
12) Om Indrasripradaya Namaha – He who granted wealth to Indra
13) Om Vanipradaya Namaha – He who grants voice
14) Om Avyayaya Namaha – He who never alters
15) Om Sarvasiddhipradaya Namaha – He who grants all occult powers
16) Om Sarvajnanayaya Namaha – He who knows everything
17) Om Sarvaripriyaya Namaha – He who is liked by everyone
18) Om Sarvatmakaya Namaha – He who is the soul of everyone
19) Om Srushtikatre Namaha – He who creates
20) Om Devaya Namaha – He who is God
21) Anekarchitaya Namaha – He who is worshipped by several
22) Om Sivaya Namaha – He who is Lord Shiva himself
23) Om Suddhaya Namaha – He who is cleanliness
24) Om Buddhipriyaya Namaha – He who likes knowledge
25) Om Santaya Namaha – He who is a saint
26) Om Brahmacharine Naamaha – He who is a Brahma chari
27) Om Gajananaya Namaha – He who killed Gaja mukhasura
28) Om Dvaimatreyaya Namaha – He who is double
29) Om Munistutyaya Namaha – He who is worshipped by sages
30) Om Bhaktavighnavinasanaya Namaha – He who removes obstacles in the path of devotion
31) Om Ekadantaya Namaha – He who has only one tusk
32) Om Chaturbahave Namaha – He who has four different aspects
33) Om Chaturaya Namaha – He who is clever
34) Om Saktisamyutaya Namaha – He who is with power
35) Om Lambodaraya Namaha – He who has a broad paunch
36) Om Surpakarnaya Namaha – He who has winnow like ears
37) Om Haraye Namaha – He who is Hara (shiva)
38) Om Brahmaviduttamaya Namaha – He who an expert in knowledge of Brahma
39) Om Kalaya Namaha – He who is a crescent
40) Om Grahapataye Namaha – He who is chief of planets
41) Om Kamine Namaha – He who desires
42) Om Somasuryagnilochanaya Namaha – He who has Sun
43) Om Pasankusadharaya Namaha – He who holds the rope and the goad
44) Om Chandaya Namaha – He who is fierce
45) Om Gunatitaya Namaha – He who is as bright as Sun
46) Om Niranjanaya Namaha – He who is spotless and pure
47) Om Akalmashaya Namaha – He who does not have any stain
48) Om Svayamsiddhaya Namaha – He who has become siddha himself
49) Om Siddharchitapadambujaya Namaha – He whose feet are worshipped by saints
50) Om Bijapuraphalasaktaya Namaha – He who likes to get results of Bhija
51) Om Varadaya Namaha – He who gives boons
52) Om Sasvataya Namaha – He who is perennial
53) Om Krutine Namaha – He who performs
54) Om Dvijapriyaya Namaha – He who likes the twice-born
55) Om Vitabhayaya Namaha – He who is never afraid
56) Om Gadine Namaha – He who is our ultimate goal
57) Om Chakrine Namaha – He who is Lord Vishnu
58) Om Ikshuchapadhrite Namaha – He holds the bow of sugarcane
59) Om Sridaya Namaha – He who blesses with wealth
60) Om Ajaya Namaha – He who is not born
61) Om Utpalakaraya Namaha – He holds lotus in his hand
62) Om Sripataye Namaha – He who is the lord of wealth
63) Om Stutiharshitaya Namaha – He who becomes happy because of prayer
64) Om Kuladribhettre Namaha – He who broke the mountain
65) Om Jatilaya Namaha – He who is an ascetic
66) Om Kalikalmashanasanaya Namaha – He who destroys the ills of Kali age
67) Om Chandrachudamanaye Namaha – He who wears the crescent
68) Om Kantaya Namaha – He who is very pleasing
69) Om Papaharine Namaha – He who cures sins
70) Om Samahitaya Namaha – He who has an affable personality
71) Om Asritaya Namaha – He who protects
72) Om Srikaraya Namaha – He who does good deeds
73) Om Saumyaya Namaha – He who is very peaceful
74) Om Bhaktavanchitadayakaya Namaha – He who fulfills the desire of devotees
75) Om Santaya Namaha – He who is peaceful
76) Om Kaivalyasukhadaya Namaha – He who grants the pleasure of salvation
77) Om Sachidanandavigrahaya Namaha – He who is the personification of divine joy
78) Om Jnanine Namaha – He who is wise
79) Om Dayayutaya Namaha – He who is merciful
80) Om Dantaya Namaha – He who has a tusk
81) Om Brahmadveshavivarjitaya Namaha – He who abandoned enmity to Lord Brahma
82) Om Pramatta daityabhayadaya Namaha – He who is fearful to Asuras
83) Om Srikanthaya Namaha – He who is the glorious light
84) Om Vibhudesvaraya Namaha – He who is the God of all divine beings
85) Om Ramarchitaya Namaha – He who is in the mind of Rama
86) Om Vidhaye Namaha – He who is very learned
87) Om Nagarajayajnopavitavate Namaha – He who wears snake as the sacred thread
88) Om Sthulakanthaya Namaha – He who has very gross body
89) Om Svayamkartre Namaha – He who is made by himself
90) Om Samaghoshapriyaya Namaha – He who likes the singing of Sama Veda
91) Om Parasmai Namaha – He who is beyond everything
92) Om Sthulatundaya Namaha – He who has a big tusk
93) Om Agranye Namaha – He who is the first
94) Om Dhiraya Namaha – He who is brave
95) Om Vagisaya Namaha – He who is the God of words
96) Om Siddhidayakaya Namaha – He who makes things happen and removes obstacles
97) Om Durvabilvapriyaya Namaha – He who likes Bilwa leaves and Durva grass
98) Om Avyaktamurtaye Namaha – He who does not have a clear form
99) Om Adbhutamurtimate Namaha – He who has a wonderful form
100) Om Sailendratanujotsanga Khelanotsukamanasaya Namaha – He who gets pleased by playing with the lord of Mountains
101) Om Svalavanyasudhasarajita Manmathavigrahaya Namaha – He who has a pretty form like nectar and has a form like God of love
102) Om Samastajagadadharayai Namaha – He who carries all the universe
103) Om Mayine Namaha – He who has an illusory form
104) Om Mushikavahanaya Namaha – He who rides on the mouse
105) Om Hrushtaya Namaha – He who is pleased
106) Om Tushtaya Namaha – He who is always satisfied
107) Om Prasannatmane Namaha – He who has a very pleasant attitude
108) Om Sarvassiddhipradayakaya Namaha – He who grants all powers
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ
Namaha Namaha
Sree Maha Ganapathe Namaha
ഗജാനനം ഭൂതഗണാധിസേവിതം കപിത്ഥജം ഭൂഫലസാരഭക്ഷിതം
ഉമാസുതം ശോകവിനാശകാരണം നമാമി വിഘ്‌നേശ്വരപാദപങ്കജം

നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ
അവിഘ്‌നമസ്തു ശ്രീഗുരുഭ്യോര്‍‌നമഹഃ
നാൻ‌മുഖാദി മൂര്‍ത്തിത്രയപൂജിതം
നാരദാദി മുനിവൃന്ദ സേവിതം
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ

ഇടവും വലവും ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും
ഇരുന്നരുളും നിൻ സന്നിധിയിൽ
ഇടവും വലവും ബുദ്ധിയും സിദ്ധിയും
ഇരുന്നരുളും നിൻ സന്നിധിയിൽ
അടിയങ്ങൾ ഏത്തം ഇടുമ്പോൾ നിൻ കൃപ അഭംഗുരം പൊഴിയേണം
വിഘ്നം അവിളംബം ഒഴിയേണം
അടിയങ്ങളേത്തം ഇടുമ്പോൾ നിൻ കൃപ അഭംഗുരം പൊഴിയേണം
വിഘ്നം അവിളംബം ഒഴിയേണം
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ

ഉണരുന്നപുലരികളിൽ അരുണകിരണങ്ങൾ നിൻ തിരുനടയിൽ കാണുന്നു നിത്യവും ഹോമം
ഉണരുന്നപുലരികളിൽ അരുണകിരണങ്ങൾ നിൻ തിരുനടയിൽ കാണുന്നു നിത്യവും ഹോമം
അവിലുമലര്‍ശര്‍ക്കര അട തേൻ കരിമ്പുപഴം അവിടുത്തെ അമൃതേത്തിനെത്തുമവിരാമം
അവിലുമലര്‍ശര്‍ക്കര അട തേൻ കരിമ്പുപഴം അവിടുത്തെ അമൃതേത്തിനെത്തുമവിരാമം
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ

അനവധ്യസുന്ദരം ഗജാനനം ഭക്തജനങ്ങളിലലിവോലും തിരുനയനം
അനവധ്യസുന്ദരം ഗജാനനം ഭക്തജനങ്ങളിലലിവോലും തിരുനയനം
അഭിരാമമാനന്ദനടനം ഞങ്ങൾ‌ക്കവലംബം അവിടുത്തെ പദഭജനം
അഭിരാമമാനന്ദനടനം ഞങ്ങൾ‌ക്കവലംബം അവിടുത്തെ പദഭജനം
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ
അവിഘ്‌നമസ്തു ശ്രീഗുരുഭ്യോര്‍‌നമഹഃ
നാൻ‌മുഖാദി മൂര്‍ത്തിത്രയപൂജിതം
നാരദാദി മുനിവൃന്ദ സേവിതം
നമഹഃ നമഹഃ ശ്രീമഹാഗണപതേ നമഹഃ
Gajaananam bhootha ganaadhi sevitham
Kapitha Jamboo bhala saara bhakshitham
Umaa sutham soka vinaasha karanam
Namaami Vighneswara paada pankajam


Namaha Namaha
Sree Maha Ganapathe Namaha—
Avighnamasthu Sree Gurubhyo Namaha—
Naanmukhaadi moorthi thraya poojitham–
Naaradaadi muni vrundha sevitham–
Namaha Namaha
Sree Maha Ganapathe Namaha

Idavum Valavum Budhiyum Sidhiyum
Irunnarulum nin sannidhiyil
Idavum Valavum Budhiyum Sidhiyum
Irunnarulum nin sannidhiyil
Adiyangal etham idumbol nin
Krupa abhanguram pozhiyenam
Vighnam avilambam ozhiyenam
Adiyangal etham idumbol nin
Krupa abhanguram pozhiyenam
Vighnam avilambam ozhiyenam
Namaha Namaha Sree Mahaganapathe Namaha

Unarunna pularikalil aruna kiranangal
Nin thirunadayil kanunnu nithyavum homam
Unarunna pularikalil aruna kiranangal
Nin thirunadayil kanunnu nithyavum homam
Avilu malar sharkara ada then karimbu
pazham aviduthe amruthethinethumaviramam
Avilu malar sharkara ada then karimbu
pazham aviduthe amruthethinethumaviramam
Namaha Namaha
Sree Mahaganapathe Namaha


Anavadya sundharam gajaananam bhaktha
janangalil alivolum thiru nayanam
Anavadya sundharam gajaananam bhaktha
janangalil alivolum thiru nayanam
Abhiramamaananda natanam njangalkk-
avalambamaviduthe pada bhajanam
Abhiramamaananda natanam njangalkk-
avalambamaviduthe pada bhajanam


Namaha Namaha Sree Maha Ganapathe Namaha
Avighnamasthu Sree Gurubhyo Namaha
Naanmukhaadi moorthi thraya poojitham
Naaradaadi muni vrundha sevitham
Namaha Namaha
Sree Maha Ganapathe Namaha
ഗണപതിഭഗവാനേ
Ganapathibhagavane
ഗണപതിഭഗവാനേ 
ഗണപതിഭഗവാനേ നമാമീ 
ഗണപതിഭഗവാനേ 
ഗണപതിഭഗവാനേ …
ഉണരും പ്രഭാതത്തിൻ ഹവിസ്സിൽ നിന്നുയിർക്കും
പഴവങ്ങാടിയുണ്ണി ഗണപതിയേ..
ഗണപതിഭഗവാനേ നമാമീ ഗണപതിഭഗവാനേ
ഉമയ്ക്കും മഹേശ്വരനും ഒരു വലം വെയ്ക്കുമ്പോൾ
ഉലകത്തിന്നൊക്കെയും നിൻ പ്രദക്ഷിണമായ് (2)
ഹരിശ്രീയെന്നെഴുതുമ്പോൾ ഗണപതിയായ് കാണും
അടിയന്റെ വിഘ്നങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കും ഒന്നായ് നീ (2)
(ഗണപതിഭഗവാനേ …)
എവിടെയുമെപ്പൊഴുംആദിയിൽ പ്രണമിക്കും
അവിടുത്തേക്കുടയ്ക്കുവാൻ എൻ നാളികേരങ്ങളായ് (2)
അടുത്തേക്കു വരുമ്പോൾ നീ  അനുഗ്രഹിക്കില്ലേ
ഒരു ദന്തവും തുമ്പിക്കരവും ചേർത്തെന്നെന്നും
അനന്തപുരിയിൽ വാഴും അനന്തശായിയും നിന്റെ
അനുപമഗുണങ്ങൾകണ്ടതിശയം കൂറുമ്പോൾ..
(ഗണപതിഭഗവാനേ …)
Ganapathibhagavane…


Ganapathibhagavane…
Ganapathibhagavane
Namami
Ganapathibhagavane…
Ganapathibhagavane…
Unarum prabhathathin
Havissil.. ninnuyirkkum
Pazhavangadi unni Ganapathiye…
Unarum prabhathathin
Havissil.. ninnuyirkkum
Pazhavangadi unni Ganapathiye..
Ganapathibhagavane…Namami..
Ganapathibhagavane…


Umakkum Maheshwaranum
oru valam vaykkumbol
Ulakathinokkeyum nin
pradakshinamay
Umakkum Maheshwaranum
oru valam vaykkumbol
Ulakathinokkeyum nin pradakshinamay
Harishree ennezhuthumbol..
Ganapathiyaykanum..
Adiyante vighnangal
ozhippikkum onnay nee.
Harishree ennezhuthumbol..
Ganapathiyaykanum..
Adiyante vighnangal
ozhippikkum onnay nee..
Ganapathibhagavane…


Namami Ganapathibhagavane..
Ganapathibhagavane..
Evideyumeppozhum..
Aadiyil pranamikkum
Avuduthekkudakkuvan
En nalikerangalal
Evideyumeppozhum..
Aadiyil pranamikkum
Avuduthekkudakkuvan
En nalikerangalal
Aduthekku varumbol nee anugrahikkille
Oru Danthavum thumbi
kkaravum cherthennennum
Anandapuriyil vazhum Ananthashayiyum
Ninte Anupamagunangal
kandathishayamkoorumbol
Ganapathibhagavane..
Unarum prabhathathin
Havissil ninnuyirkkum
Pazhavangadi unni Ganapathiye..
Ganapathibhagavane…Namami
Ganapathibhagavane..
Ganapathibhagavane….

2022 – April 14

Sriman Narayaneeya Parayanam – Second Saturdays – 6:45AM – 12PM

2022 – May 27 – May 31

Sri Guruvayurappan temple of Dallas started operations on July 16th 2011. Humble beginnings through Maanasa poojas by devotees and Namajapams resulted in the prathishta at the current temple on May 20th 2015. Start of the 108 temple yatra of Lord Unnikrishna (Deity) also coincided on July 16th 2011.

In memory of the humble beginnings, temple conducted many more events throughout this 10th anniversary year, and seen huge participation by family and friends for this auspicious events.

Sri Guruvayurappan Temple of Dallas Prathishta Dinam 2021 news that was broadcasted by Kairali TV.
https://youtu.be/iOwf209a80s

KHSNT Celebrations

2023 September 22